ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Gäller från och med 2019-03-15

Tillämplighet

Avvikelser från dessa villkor måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

Dessa allmänna försäljningsvillkor tillämpas på köpeavtal mellan Motiofy AB, org nr 559119-9020-Majorsgatan 35, 852 38 Sundsvall, (härefter leverantören) och beställare, som inte i egenskap av konsument omfattas av Konsumentköplagen (1990:932).

Meddelande

Meddelande till motpart skall ställas till den person eller det tjänsteställe som enligt motparten handlägger ärendet samt innehålla av motparten meddelad beteckning, exempelvis ordernummer.

Offert

Lämnad offert gäller 30 dagar från på offerten angivet datum(offertdatum) om inte annat anges i offerten. Leverantören förbehåller sig rätten att korrigera i offerten angivna priser med hänsyn till efter offertdatum tillkomna skatter, andra offentliga pålagor och valutaförändringar, vilkas uppkomst står utanför leverantörens kontroll och i inte oväsentlig mån påverkar priset för det offererade godset. Detta gäller oavsett om dessa kostnader inkluderas i offerten eller inte.

Order

Order skall lämnas skriftligt eller muntligt till leverantören. Bekräftelse pålagd order sker genom skriftligt ordererkännande. Om något villkor i ordern strider mot de allmänna försäljningsvillkoren måste detta villkor för att äga giltighet mellan parterna skriftligen inlemmas i ett köpeavtal undertecknat av bägge parterna. Ändring av order skall ske skriftligen inom 8 dagar från på ordererkännandet angivet datum. Kostnader föranledda av ändring av order tillkommen efter ovan angivna tidsfrist debiteras beställaren enligt följande: Kostnader för ändrad vara debiteras med 25 % av den ändrade varans ordinarie försäljningsvärde. Kostnader för frakt och emballage debiteras till 100 %.

Försäljningsvillkor

Prisuppgifter lämnade av leverantören avser priser enligt gällande prislista om ej annat anges. Kostnader för skatter, övriga offentliga pålagor, emballage, frakt och försäkring tillkommer om inte annat anges. Använt emballage återtas ej av leverantören. Leverantören förbehåller sig rätten att teckna transportförsäkring för gods som skall levereras till beställaren.

Transportförsäkringen debiteras beställaren.

Betalningsvillkor

Faktura med 30 dagars betalningstid där betalning skall vara leverantören tillhanda senast 30 dagar från fakturadatum. Betalningen erläggs i enlighet med närmare föreskrifter i offert eller köpeavtal. Andra betalningsvillkor kan förekomma. Vid dröjsmål med betalningen utgår dröjsmålsränta med den räntesats som vid tiden för avtalets ingående följer av Räntelagen (1975:635). Leverantören förbehåller sig rätten att vid sändande av betalningspåminnelse och kravbrev med anledning av beställarens dröjsmål med betalningen ta ut administrationsavgifter i enlighet med Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m., och Förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Transport och mottagande

Då leverantören ombesörjer transport skall beställaren utan dröjsmål underrätta leverantören i de fall transporten inte kan genomföras på det sätt som leverantören angett. Underlåter beställaren detta ansvarar denne för att leverans medges på av leverantören angivet sätt. Beställaren ansvarar för att erforderlig personal och hjälpmedel finns för avlastningen av godset. Beställaren ansvarar för att kontroll av mottaget gods sker vid mottagandet. Levererat gods skall omgående på beställarens ansvar placeras i lämpligt utrymme med normal rumstemperatur och normal luftfuktighet.

Intag/Montering

Maskiner och redskap levereras i huvudsak delvis monterade. Intag och montering av beställda varor ombesörjes av beställaren eller leverantören beroende av vad som avtalats i köpeavtalet.

Leverans

Leveranstiden anges i ordererkännandet. Leverantören kan ej hållas ansvarig för dröjsmål med leverans om dröjsmålet beror på omständigheter som leverantören ej kan råda över. Exempel på sådana omständigheter är force majeure, strejk, blockad, lock out eller sjukdom, samt felaktigheter i eller försening av underleverans.

Reklamation

Beställaren har rätt att åberopa att varan är felaktig om han inom nedan angivna tidsfrist skriftligen lämnar leverantören meddelande om felet med uppgift om vari felet består (reklamerar). Fel skall reklameras inom åtta (8) dagar från dagen för mottaget gods. Skador på godset som antas ha uppkommit vid transporten, samt övriga felaktigheter i leveransen skall dessutom anmälas till transportören i omedelbar anslutning till leveransen. Notering om skadans art skall skrivas in på transportörens frakthandlingar. Beställarens ytterligare rätt att åberopa fel i varan stadgas i garantiklausulen nedan.

Garanti

Garanti 4 år för fabrikations- och materialfel på fast ej rörlig del som exempelvis maskinens ram. 2 års garanti på rörliga delar som hjullager. Respektive garanti omfattar ej linhjul, linor, bromsband, stavhandtag, hjul eller andra förslitningsdelar, ej heller ersättning för transport och emballage av godset, nedlagt arbete eller resor. Garantin innebär att leverantören har skyldighet att, vid uppkomst av beställaren påtalat fel på godset, efter eget val avhjälpa felet eller företa omleverans.

Fel som uppstått på grund av felaktig skötsel- eller hantering, eller genom vanvård, felaktigt nyttjande eller ändring av vara, eller ej har installerats i enlighet med Motiofy’s instruktioner och monteringsanvisningar omfattas inte av garantin. För ianspråktagande av garantin skall beställaren inom åtta (8) dagar från det felet upptäcktes eller bort upptäckas, skriftligen tillsammans med bifogat foto meddela leverantören om felet med uppgift om vari felet består.

Ansvar för personskada

I enlighet med Produktansvarslagen (1992:18).

Ägarförbehåll

Levererat gods är leverantörens egendom tills det är tillfullo betalt i enlighet med parternas avtal. Leverantören har rätt att häva köpet på grund av beställarens dröjsmål med betalningen även i de fall godset kommit i beställarens besittning. Vid leverantörens återtagande av godset på grund av beställarens dröjsmål med betalningen svarar beställaren för samtliga kostnader uppkomna i samband med återtagandet. Tills äganderätten övergått på beställaren äger denne inte rätt att överlåta, pantsätta eller eljest upplåta godset i andra hand, eller att i övrigt förfoga över godset på så sätt att dess egenskaper förändras eller att leverantören inte fullt ut kan göra sin äganderätt gällande i förhållande till tredje man.

Tvister

Tvist avseende giltighet, tolkning, eller tillämpning av detta avtal eller avseende rättsförhållande härrörande från detta avtal skall avgöras av allmän domstol med Sundsvalls Tingsrätt som första instans. Tvist angående leverantörens fordran i pengar avseende försålda varor må dock efter leverantörens val avgöras av allmän domstol där beställaren har säte.

%d bloggare gillar detta: